Endring av navn og lover

På siste årsmøte avholdt 20. november 1992, vedtok tidligere Norsk Forening for Medisinsk Strålingsfysikk (NFMS) å endre navn til Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMF). Samtidig ble lovene endret slik at alle forekomster av «strålingsfysikk» ble endret til «fysikk». Endringen er å betrakte sin en videreføring av NFMS, men med utvidet fagområde om medlemspotensiale.

Bakgrunnen for navneskiftet er de siste års diskusjoner om er nærmere samarbeid mellom MTF, NFBT og NFMS.

Les resten av innholdet i:

Endring av navn og lover

 

Endring av navn og lover

På siste årsmøte avholdt 20. november 1992, vedtok tidligere Norsk Forening for Medisinsk Strålingsfysikk (NFMS) å endre navn  til Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMS). Samtidig ble lovene endret slik at alle forekomster av «strålingsfysikk» ble endret til «fysikk». Endringen er å betrakte som en videreføring av NFMS, men med utvidet fagområde og medlemspotensiale.

Bakgrunnen for navneskiftet er de siste års diskusjoner om et nærmere samarbeid mellom MTF, NFBT og NFMS.

Endring av navn og lover

Medlemmer i NFBT

Styret som har valgt i Kristiansand siste vår, fikk et klart hovedoppdrag: Undersøke om muligheten for en sammenslåing med MTF. Forholdet til Strålefysikerne, NFMS, skulle også utredes med sikte på en fremtidig fellesorganisasjon.

Sammen med MTF har en utarbeidet et foreløpig utkast til vedtekter for en ny organisasjon – MTF.

Det er meningen at den praktiske siden av sammenslåingen skal foregå etter en kontraktlignende avtale.

Medlemmer i Norsk Forening for bio-medisinsk forening

Brev til Sosialdepartement

De tre foreningene som samler det medisinsk tekniske personalet og interessert medisinsk personell i Norge, MTF, NFBT og NFMS har i lengre tid hatt samtaler på styreplan og orienterende møter med sine medlemmer med sikte på et tettere samarbeid og mulig sammenslåing.

Et av de problemene som de foreningene alltid har slitt med, er adressering under skiftende styresammensetninger. En vil derfor gjennom denne kontakten rette en forespørsel til Sosialdepartementet om det er mulig å innlede diskusjoner som eventuelt tar sikte på å komme til en enighet som kunne innebære at et egnet kontor under departementet, f.eks. opprådde som  foreningenes «postkasse» for internasjonale kontakter.

Et brev til Sosialdepartement

 

Samarbeide/sammenslutning av MTF, NFBT og NFMS

NFBT foreslo at foreningene ble slått sammen for felles innsats. Senere kom NFMS med forslag om paraplyorganisasjon, da NFMS ikke syntes tiden var inne til en fullstendig sammenslåing (vedtatt på årsmøtet i november 1990).

Før sammenslåing av disse foreningene må det arbeides frem et konkret forslag, forslag til vedtekter.

 1. Navn og rettslig stilling
 2. Formål
 3. Organisasjon
 4. Medlemskap
 5. Stemmerett
 6. Styre
 7. Valgkomité
 8. Generalforsamling
 9. Landsmøte
 10. Medlemsmøter
 11. Vedtektsendringer
 12. Oppløsning

Det vedlegges Referat fra MTF’s styremøte i Oslo den 26.08.1991.

Les innholdet i:

Samarbeide, sammenslåing av MTF, NFBT og NFMS

 

Forslag om paraplyorganisasjon

Med henvisning til NFBT’s forslag sammenslåing av MTF, NFBT og NFMS vil NFMS foreslå en annen organisasjonsform. Etter NFMS’s mening vil det beste være en paraplyorganisasjon tilsvarende det som finnes på det internasjonale plan.

Der er IUPESM en paraply over IFBME og IOMP og koordinerer felles kongresser i ulike deler av verden.

Foreningsidentiteten og foreningsinteressen vil bli beholdt som idag, samtidig som medlemmene vil kunne føle at de står i en større sammenheng.

Vedlagt er en samarbeidsavtale om paraplyorganisasjon.

Forslag om paraplyorganisasjon over MTF, NFBT og NFMS

Tidsskrift samarbeid

Styret i NFBT vedtok i møte 30.5.1988 å gi sin enstemmige tilslutning til det reviderte utkast til samarbeidsavtale om tidsskriftet Medisinsk Teknikk (slik det fremkommer i innkallingen til MTF’s landsmøte, vedlagte kopi).

Sak 9: Samarbeid med andre foreninger om tidsskriftet Medisinsk Teknikk.

Styrets forslag til vedtak:

Styret gir fullmakt til å inngå avtale om tidsskriftsamarbeid med NFBT, NFMS og FSTL –  og evnt. andre foreninger som har felles interesser med MTF – etter de prinsipper som er skissert i retningslinjer datert 10.05.88.

Les Forslag til retningslinjer for tidsskriftsamarbeid mellom MTF, NFBT, NFMS og FSTL i:

Tidsskrift samarbeid

 

2 Samarbeid om tidsskriftsutgivelse

MTF anbefaler at styret foreslår følgende vedtak til generalforsamling:

Styret v/redaktøren gis fullmakt til å inngå avtale om tidsskriftsamarbeid med NFBT, NFMS, FSTL – og evt. andre foreninger som har felles interesser med MTF – etter de prinsipper som er skissert i vedlagt forhhandlingsutkast fra «Medisinsk Teknikk».

Et praktisk samarbeid kommer i gang fra nr. 3/88.

Det finnes ikke vedlagt forhandlingsutkast, derfor er det umulig å referere fra dette dokumentet.

2 Samarbeid om tidsskriftsutgivelse

 

Samarbeid mellom NFBT, NFMS og MTF

MTF har satt pris på de henvendelse om samarbeid som er kommet, og foreningen kan gjerne tenke seg å drøfte samarbeid med NFBT og NFMS, selv om MTF hittil har vært avventende.

Styret i MTF foreslår at representanter for de tre foreningene kommer sammen for å diskutere eventuelle samarbeidsområder og -former. Oppretting av evt. felles organer/tiltak kan, hvis interessen er til stede, utredes fram mot de respektive generalforsamlinger i 1987.

Samarbeid mellom NFBT, NFMS og MTF