Notat/referat fra møte

Komité for medisinsk teknikk

Det ble redegjort for NIF’s syn på muligheten for å starte opp igjen kursvirksomheten innen medisinsk/biomedisinsk teknikk.

Det dannes en kurskomité for kurser innen medisinsk teknikk, samt et kurs i «Kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr/tjenester».

Motforestillinger

All økonomi tas hånd om av NIF. MTF får dermed ingen inntekt av disse kursene. Dette gjelder imidlertid også for de andre medarrangørforeninger (Dnlf og NSF). Disse har i tillegg egne kurs ved siden av slike felleskurs. MTF bør derfor også arrangere en del egne kurs for å få økonomien til å strekke til.

Konklusjon

MTF kan arrangere egne kurs parallelt med dette innenfor spesielle områder som kun interesserer foreningens medlemmer.

Notat – referat fra møte

 

 

Komité for Medisinsk Teknikk, 3.03.1986

Det vises til NFBT’s brev av 12.2.1986 vedrørende ovennevnte.

Da det av brevet fremgår av NFBT p.g.a. sin egen kursaktivitet beklageligvis ikke finner det riktig å medvirke – i NIF’s virksomhet, er Norske Sivilingeniørers Forening inneforstått med at foreningen heller ikke stiller representant til komiteen.

NIF tar sikte på å kartlegge, bl.a. ved forsøksprosjekter, hvorvidt det er behov og marked for en aktivitet fra NIF’s side. Det forehåndsarbeid som ble gjort i Ad-hoc-komité, indikerer et ønske om et visst engasjement fra NIF.

Komite for medisinsk teknikk, 3.03.1986

Vedrørende Komité for medisinsk teknikk – oppnevning

Norske Sivilingeniørers Forening, NIF, etter noen tid, på nytt tatt opp fagområdet Medisinsk Teknikk som et aktuelt område for for foreningens kurs- og konferansevirksomhet.

NIF’s Fagstyre behandlet referatene fra de to avholdte møter om saken i sitt siste møte og ga sin tilslutning både til de ideer som var fremkommet og til sammensetning av den foreslåtte komité som skal arbeide videre med temaet.

NIF håper at MTF vil medvirke i arbeidet og at en representant kan bli utpekt så snart som mulig.

Vedr. komite for medisinsk teknikk – oppnevning

 

Referat fra møte i «Ad-hoc»-komité for Medisinsk Teknikk

Det var oppsatt saksliste for møtet:

 1. Avklaring samarbeid med NIF (kollisjon med andre kurs)
 2. Hvilke prosjekter bør det satses på i løpet av 1 år?
 3. Eventuelt.

Det ble vist til møteinnkalling med vedlagt referat fra møte 24. mai d.å. samt innkommet kommentarer fra Cappelen og Smeby.

Les resten av innholdet i:

Referat fra møte i Ad-hoc-komite for MT

Referat fra møte i «Medisinsk Teknikk», NSF

Det blir diskutert følgende:

 • Pågående kurs- og seminaraktiviteter innenfor fagområdet
 • NIF’s plass i bildet
 • Økonomi/kursavgift
 • Ressurspersoner
 • Forholdet til Den Norske Lægeforening
 • Konkrete prosjekter/organisering av arbeidet

Følgende kurs for 1985 er planlagt:

 1. Operasjonsstuens tekniske hjelpemidler (avholdt)
 2. Pasientovervåking – respirasjonsorganene
 3. Bruk av EDB i helsetjenesten

Referat fra møte i Medisinsk Teknikk, NSF