Vedrørende ordninger for kvalitetssikring

Ordninger for kvalitetssikring, melderutiner og tilsyn med bruk av medisinsk teknisk utstyr – forespørsel om vurdering av dagens system og ønsker om fremtidig organisering.

Det manglende samarbeid i de nedefornevnte organer medfører at sykehusenes melderutiner ved uhell og nestenuhell blir meget uryddige. Avhengig av type hendelse medfører dette at sykehusene skal melde til:

 • STEM
 • Interne organ i sykehusene
 • NPE (Norsk pasientskadeerstatning)
 • Politi
 • Arbeidstilsyn
 • SIFF
 • SIS
 • NIS

Etter MTF’s syn må følgende forandringer skje:

 1. Opprette EN meldeinstans for uhell/nestenuhell med medisinsk teknisk utstyr.
 2. Meldeinstansen må inneha nødvendig fagkunnskap til å vurdere og videreformidle meldingen til brukerne ved sykehusene.
 3. Innsatsen innen kvalitetssikring/internkontroll ved norske sykehus må samordnes.
 4. Betaling til tilsynsmyndighetene/kontrollorgan må skje direkte fra statsbudsjettet og ikke fra lokale sykehusbudsjett.

Vedr. ordninger for kvalitetssikring

 

 

 

Referat fra styremøte, nr 1-87

Sted: Oslo.

Saksliste:

1/87   Referatsaker.

2/87   Innkomne saker.

3/87   Målsetting/arbeidsmetoder.

4/87   NIS-rapport om registreringssystem, uhellrapportering.

5/87   Kontakt og samarbeid med leverandørene.

6/87   Forholdet til NEK.

7/87   Landsmøtet 1988.

8/87   Økonomisk statusrapport.

9/87   Messe -88.

10/87   Prosjekt EDB-system for registrering og vedlikehold.

11/87 Medlemslister.

Referat fra styremøte nr 1-87

 

 

Registrering av ulykker med MTU

Et godt samarbeide med de medisinsk-tekniske avdelingene på sykehusene vil være nødvendig dersom de planlagte ulykkesrapporteringer skal kunne gjennomføre etter hensikten, Norsk institutt for sykehusforskning (NIS) stiller seg derfor positive til MTF’s initiativ.

NIS skal i første omgang sørge for at det ulykkene, nesten-ulykkene og feilfunksjonene som skjer ved bruk av medisinsk-teknisk utstyr blir samlet i en nasjonal database. Disse data skal stå til rådighet for sykehusene og det er naturlig at de medisinsk-tekniske avdelingene blir brukere av basen.

Les aktivitetsplan for prosjektet som består av:

 1. Registreringsrutiner
 2. Database for ulykker osv.
 3. Kontaktmøter
 4. Database for utstyr
 5. Evaluering
 6. Brukererfaringer
 7. Rådgivningsfunksjon

i:

Registrering av ulykker med MTU

 

 

2 Brev fra Norske Kommuners Sentralforbund

Fra: Norske Kommuners Sentralforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Sentralforbundet har ved flere anledninger diskutert kvalitetssikring/kvalitetskontroll i sykehuskollegiet.

Fylkeskommunene har bedt Sentralforbundet følge saken m.h.t. å få en omlegging av gjeldende praksis med TELOX til en mer desentralisert kontrollordning.

Sentralforbundet vil, i samarbeid med NIS, følge opp fylkeskommunenes anmodning om nye og endrede tiltak av kvalitetskontroll/kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester.

2 Et brev fra Norske Kommuners Sentralforbund