Evaluering av NKKN’s virksomhet, Stavanger/Fredrikstad

Styret i Medisinsk Teknisk Forening bedømmer NKKN’s virksomhet som følger:

  •  Virksomheten generelt
  •  Kvaliteten på arbeidet (nomenklatur og typeregister)
  •  Nytteverdi (for sykehusansatte, leverandører, offentlige organer m.m)
  •  Hvilken rolle NKKN bør ha i fremtiden
  •  Andre/utvidede satsingsområder

En uttalelse sendes til Stavanger og Fredrikstad.

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt i:

Evaluering av NKKN’s virksomhet, Stavanger

 

 

Statusrapport om NKKN’s virksomhet, August 1995

Generelt:

NKKN har frem til 31.12.1995 eksistert i overkant av 2 1/2 år finanser via Regiontilskuddsordningen, og det forberedes nå en søknad for en ny periode hvor det tas hensyn til den nødvendige aktivitetsøkning.

Følgende liste er et kronologisk oppsett av viktige hendelser og møter som direkte eller indirekte har påvirket utviklingen på nomenklaturfeltet  til dags dato.

Les innholdet av møter og hendelser, samt hoved punkter av det norske nomenklaturarbeidet i:

Statusrapport om NKKN’s virksomhet

 

Høringsutkast – ny nasjonal nomenklatur for MTU

Helsedirektoratet har tatt initiativet til å lage en nasjonal nomenklatur for MTU.

En arbeidsgruppe med representanter fra alle regionsykehusene, Norsk Institutt for Sykehusforskning (NIS) og det Det Norske Veritas, Trondheim, utarbeidet en rapport «Standard spesifikasjon for teknisk-administrativt datasystem for Medisinsk tekniske avdelinger» (datert 24.05.91.).

Ansvaret for gjennomføringen av prosjektet er lagt til Medisinsk-teknisk avdeling, Haukeland sykehus.

Prosjektet har to hovedmål – å utvikle en ny nasjonal nomenklatur for MTU, og å utvikle og sette i drift et typeregister som skal inneholde navn på alle medisinsk-tekniske produkter som leveres på det norske markedet.

Vedlagt følger  Versjon 1.0 – høringsutkast av ny nasjonal nomenklatur for MTU. Det er også vedlagt en liste over de som har fått tilsendt høringsutkastet.

  • Innledning
  • Struktur og retningslinjer

Les innholdet i:

Høringsutkast – ny nasjonal nomenklatur for MTU