Vedrørende juridisk ansvar ved bruk av MTU

Det vises til MTF’s brev, datert 18.7.85, og til tidligere korrespondanse i samme sak.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) sier seg glad for MTF’s forslag om at det nedsettes et eget arbeidsutvalg som kan arbeide med problemstillinger i forbindelse med bruk av medisinsk teknisk utstyr.  Norsk Sykepleierforbund støtter forslaget og stiller seg positive til å være med på dette arbeidet.

Vedr. juridisk ansvar ved bruk av MTU

Ad. juridisk ansvar som bruker av MTU

Styret i MTF har behandlet problematikken omkring juridisk ansvar ved anvendelse av MTU, og har kommet med følgende bemerkninger/forslag:

Det formelle juridiske ansvar er tillagt direktøren/sykehuseieren. Likevel oppstår problemstillingen omkring dette med ansvar ved bruk av MTU. Denne problematikken er blitt drøftet i forskjellige fora.

Ettersom dette spørsmålet opptar flere og flere, vil styret MTF foreslå at det nedsettes et eget arbeidsutvalg med representanter fra:

  1. Den Norske Lægeforening
  2. Norsk Sykepleierforbund
  3. Medisinsk Teknisk Forening (MTF)

Juridisk ansvar som bruker av MTU

 

Juridisk ansvar

Det vises til tidligere korrespondanse hvor det framkommer at en av de sakene Norsk Sykepleierforbund ønsker samarbeid med MTF om, er å utrede det juridiske ansvar ved bruk av medisinsk teknisk utstyr.

I Norge finnes et overordnet organ for godkjenning og kontroll av medisinsk teknisk utstyr. I tillegg er kontroll en viktig del av rutinene før slikt utstyr taes i bruk.

En viktig problemstilling som oppstår, er hvilket juridisk ansvar sykepleierne har hvis noe går galt og det skjer skade på pasienten. Det tenkes i forhold til:

  • kontrollrutiner
  • den som har ordinert bruk av slikt utstyr
  • sykehuseier
  • overordnet godkjennings- og kontrollorgan

Juridisk ansvar

Brev fra Anestesisykepleiernes Landsgruppe

Fra:  Anestesisykepleierne Landsgruppe av Norsk sykepleierforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Anestesisykepleiernes Landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund viser til brev fra MTF av 28. november 1984.

ALNSF er av den oppfatning at formålet med  prosjektet: «Å øke sikkerheten ved sykehusene ved å utarbeide et standardisert vedlikeholdsystem», er godt.

Idet ALNSF antar at «forprosjektet» allerede er igangsatt, ser ALNSF frem til å høre nærmere fra MTF når arbeidet kommer igang.

Et brev fra Anestesisykepleiernes Landsgruppe

Brev fra Norsk Sykepleierforbund

Fra: Norsk Sykepleierforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Viser til MTF’s brev av 28.11.84 der Norsk sykepleierforbund blir bedt om å gi tilslutning til og anbefaling av igangsettelse av et prosjekt vedrørende kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ser positivt på at et slikt prosjekt blir iverksatt, da det er NSF’s inntrykk at dette har vært etterlyst av flere helsepersonellgrupper i lengre tid. NSF vil derfor gjerne gi anbefaling til at dette blir iverksatt.

NSF har innen innvendinger mot det foreslåtte opplegg for prosjektet, verken når det gjelder prosjektformål eller sammensetning av den foreslåtte referansegruppe.

Et brev fra Norsk Sykepleierforbund