MTF-godkjente klinikkingeniører

NOTAT

Fra: Arne Rettedal
Til: Medisinsk Teknisk Forening

MTF-godkjente klinikkingeniører

Bakgrunn:

Medisinsk-tekniske ingeniører har nå eksistert i mange år som en arbeidstakergruppe i og utenfor norske sykehus. Tittel har vært ingeniør, men på folkemunne har de gjerne vært omtalt som «medisin-teknikkere».

Forholdende rundt fagfeltet medisinsk teknikk har vært under kontinuerlig utvikling og endring, og derfor er det muligens på tide å så og si ajourføre endel formelle forhold rundt «medisinteknikerne».

Les resten av innholdet i:

Notat-MTF-godkjente klinikkingeniører

Notat/referat fra møte

Komité for medisinsk teknikk

Det ble redegjort for NIF’s syn på muligheten for å starte opp igjen kursvirksomheten innen medisinsk/biomedisinsk teknikk.

Det dannes en kurskomité for kurser innen medisinsk teknikk, samt et kurs i «Kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr/tjenester».

Motforestillinger

All økonomi tas hånd om av NIF. MTF får dermed ingen inntekt av disse kursene. Dette gjelder imidlertid også for de andre medarrangørforeninger (Dnlf og NSF). Disse har i tillegg egne kurs ved siden av slike felleskurs. MTF bør derfor også arrangere en del egne kurs for å få økonomien til å strekke til.

Konklusjon

MTF kan arrangere egne kurs parallelt med dette innenfor spesielle områder som kun interesserer foreningens medlemmer.

Notat – referat fra møte

 

 

Notat om fremtidig tidsskrift-utgivelse

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Styret for MTF, NFBT, NFMS og FSTL

 

1. Utgangspunkt:

Samarbeidet omkring tidsskriftutgivelsen har vist seg å være problematisk. Fra tid til annen klages det over manglende direktiver og dårlig koordinering. Dette skyldes nok at det ikke er gjennomført nødvendig samkjøring av de ansvarlige fra de samarbeidende foreninger, og det har vært noe uklart hvilket ansvar de ulike medarbeidere skal ha.

Det er utarbeidet et notat som et diskusjonsgrunnlag for en vurdering av fremtidig tidsskriftutgivelse, og alternative driftsformer.

2. Alternative driftsformer – mulige løsninger:

A: Omorganisering

B: Sammenslåing med helsetjenesten

C: Samarbeide med universitetsforlaget

3. Forslag til organisasjonsplan:

A: Selvstendig tidsskriftutgivelse

B: Sammenslåing/samarbeid

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt i:

Notat om fremtidig tidsskrift-utgivelse