Komité for medisinsk teknikk

Styret for Norsk Forening for Biomedisinsk Teknikk (NFBT) har diskutert anmodning av Norske Sivilingeniørers Forening om deltakelse i en komité for medisinsk teknikk i NIF-regi.

Styret synes dette er et interessant forslag og vil se positivt på tiltaket.

NFBT har imidlertid en egen kurskomité, Biomedisinsk Teknisk Etterutdannelse (BTE). Komitéen deltar direkte og indirekte  (via styret i NFBT) bl.a. med Legeforeningen og Medisinsk Teknisk Forening om samarbeide og koordinering av etterutdannelse innen medisinsk teknikk for ulike kategorier helsepersonell.

Det er ønskelig at denne situasjonen blir mer avklart når det gjelder disse samarbeidsbestrebelsene før NFBT går inn i en ny komité som skal arbeide i regi av NIF.

NFBT vil stille seg avventende til hvilket forhold den beskrevne aktivitet skal ha i forhold til NIF i framtiden.

Komite for MT

Vedrørende juridisk ansvar ved bruk av MTU

Det vises til MTF’s brev, datert 18.7.85, og til tidligere korrespondanse i samme sak.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) sier seg glad for MTF’s forslag om at det nedsettes et eget arbeidsutvalg som kan arbeide med problemstillinger i forbindelse med bruk av medisinsk teknisk utstyr.  Norsk Sykepleierforbund støtter forslaget og stiller seg positive til å være med på dette arbeidet.

Vedr. juridisk ansvar ved bruk av MTU

Referat fra styremøte, nr 2-85

Sted: Tønsberg.

Saksliste:

9/85   Referat.

10/85   Økonomisk oversikt.

11/85   Ansvars- og eierforhold for Medisinsk Teknikk.

12/85   Medlemskapsbetingelser.

13/85   Rapport om organisering av medisinsk tekniske tjenester.

14/85   Brev fra NSF om juridisk ansvar.

15/85   Tillitsverv, arbeidsfordeling.

16/85   Landsmøte 1985.

17/85   Eventuelt.

Referat fra styremøte nr 2-85

 

 

Referat fra møte i «Medisinsk Teknikk», NSF

Det blir diskutert følgende:

  • Pågående kurs- og seminaraktiviteter innenfor fagområdet
  • NIF’s plass i bildet
  • Økonomi/kursavgift
  • Ressurspersoner
  • Forholdet til Den Norske Lægeforening
  • Konkrete prosjekter/organisering av arbeidet

Følgende kurs for 1985 er planlagt:

  1. Operasjonsstuens tekniske hjelpemidler (avholdt)
  2. Pasientovervåking – respirasjonsorganene
  3. Bruk av EDB i helsetjenesten

Referat fra møte i Medisinsk Teknikk, NSF

Brev fra Norsk Sykepleierforbund

Fra: Norsk Sykepleierforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Viser til MTF’s brev av 28.11.84 der Norsk sykepleierforbund blir bedt om å gi tilslutning til og anbefaling av igangsettelse av et prosjekt vedrørende kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ser positivt på at et slikt prosjekt blir iverksatt, da det er NSF’s inntrykk at dette har vært etterlyst av flere helsepersonellgrupper i lengre tid. NSF vil derfor gjerne gi anbefaling til at dette blir iverksatt.

NSF har innen innvendinger mot det foreslåtte opplegg for prosjektet, verken når det gjelder prosjektformål eller sammensetning av den foreslåtte referansegruppe.

Et brev fra Norsk Sykepleierforbund

 

 

Brev fra Norsk Sykepleierforbund

Fra: Norsk Sykepleierforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ser positivt på kontakt med organisasjoner som har grunnleggende formål å tilby tjenester som er til pasienters beste.

Det forutsettes at denne kontakt/dette samarbeid stort sette går på utveksling av informasjon, da NSF som arbeidstakerorganisasjon ikke har kapasitet til å påta seg for mange forpliktelser i forhold til eksterne organisasjoner.

Et brev fra Norsk Sykepleierforbund