Referat fra MTF’s styremøte i Kristiansand, 1991

Sted: Sentralsykehuset i Vest-Agder.

Dette var et ekstra ordinært styremøte i forbindelse med landsmøte hvor de nyvalgte styremedlemmene var med for første gang. Det var mulig innkalling og det foreligger derfor ingen saksliste.

1/91   NITO møtet ang. meldetjenesten holdt i Oslo.

2/91   Standardisering av vedlikeholdssystem.

3/91   Fagredaktør i medlemsbladet.

4/91   Layout på det nye medlemsbladet.

5/91   NVE – godkjenning for bioingeniører.

6/91   Kurs i syden -92.

7/91   Møteplan.

Referat fra MTFs styremøte i Kristiansand, 1991

2 Brev fra NVE

Fra: Norges Vassdrags- og energiverk
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til brev av 12.11.85 fra MTF, stilet til Sosialdepartementet og Olje- og energidepartementet, med gjenpart bl.a. til NVE.

NVE har gjennomgått det tilsendte materiale fra MTF og finner dette meget interessant. Den fremlagte planen synes meget godt gjennomarbeidet. Den er systematisk, inneholder alle vesentlige momenter og passende detaljert, slik at planen uten videre kan settes ut i livet så snart finansiering og konstituering er klar.

Les resten av innholdet i:

2 Et brev fra NVE

 

1 Brev fra NVE

Fra: Norges Vassdrags- og energiverk
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til MTF’s brev av 11.11.85 vedlagt til uttalelse brev av 21.11.84 med vedlegg fra MTF.

NVE var og er i prinsippet enig i forslaget. Som kjent kom det i gang et samarbeid mellom Sosialdepartementet, Helsedirektoratet, OED og NVE («Nordan-utvalget»), der kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr var en viktig del av mandatet.

Under arbeidet i utvalget mente NVE’s representanter av MTF’s forslag var den beste modellen for det videre arbeid på dette feltet.

Les resten av innholdet i:

1 Et brev fra NVE

Vedrørende artikkel i Dagbladet 2. 03.1984

Det vises til vedlagte kopi av artikkel i Dagbladet 2. mars 1984 hvor det framgår at interimstyret for interesseorganisasjon for medisinsk teknisk personell arbeider med tanke på en bedre løsning for kontroll av medisinsk teknisk utstyr enn den det er i dag.

Det særlige tilsyn med elektromedisinsk utstyr, som utfører den offentlige kontroll på vegne av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE).

Les artikkelen «Vi er uskyldige» i:

Vedr. artikkel i Dagbladet, 1984