MTF’s landsmøte år 2000

Styret i MTF har mottatt meldingen at Vestfold Sentralsykehus kan være aktuell som arrangør av MTF’s landsmøte i år 2000.

Styret ønsker i første omgang å komme med følgende føringer/anbefalinger for arrangementet:

  1. Tidspunkt: Primær første uka i mai, samordnes med anestesi- og intensivsykepleieres landsmøter og evt. andres møter.
  2. Hotell bør reserveres så snart som mulig.
  3. Programkomité utpekes av styret etter neste landsmøte.
  4. Arrangementskomité etableres lokalt, denne bør etablere kontakt med årets arrangementskomité.

MTF’s landsmøte år 2000

 

 

Databasert opplæringsprogram

MTF har i styremøte 16.12 drøftet et mulig engasjement vedrørende norsk tilrettelegging av Cedrik. Styret har besluttet følgende:

Styret kan ikke engasjere seg økonomisk i dette selv om MTF ser en motivasjon i det å kunne gi MTF’s medlemmer et hjelpemiddel i opplæring av brukerne. MTF kan gi faglig kompetanse i form av konsulentbistand mot en godtgjøring.

Databasert opplæringsprogram

 

Programkomiteens faglige program

I følge referatet fra  siste møte i forum for medisinsk tekniske ledere ble Erik Høibjelke (teknisk sjef, Ullevål sykehus) utnevnt som ansvarlig for neste års arrangement.

Vedlagt følger programkomiteens faglige program for landsmøtet. I tillegg har samarbeidsgruppen for Prosedyrebanken allerede berammet et møte dagen før landsmøtet.

Det finnes ikke program for landsmøtet, derfor er det umulig å referere til dette.

Programkomiteens faglige program

Erfaringer etter MTF’s landsmøte i Haugesund

Notat til møte i programkomiteen for MTF-96 15.06.1995.

Foredragsholdere

Det må presiseres i brev at de selv må bestille billett. Det må også presiseres eksakt hva de får dekket av sine utgifter (reise, seminar, måltid, overnatting).

Deltakere

I innbydelsen må det oppgis avbestillingsfrist og evt. gebyr. Avkryssingsfelt for alle seminarer/aktiviteter.

Utstillere

Det må presiseres at det kan gis tilsagn om andre størrelser på stand. Det bør presiseres at firmaansatte/firmagjester kan delta i utstillingen uten å være påmeldt.

Hotellet

Stor lette i arr. arbeid ved å la hotellet ta seg av matbilletter, festmiddag og sos.arr. (påmelding og betaling). Dette kan dermed gå utenom regnskapet.

Dataprogram

Bør foreningen ha en egen PC med kursprogrammet ferdig installert?

Les oversikten over inntekter og utgifter i:

Erfaringer etter MTF’s landsmøte i Haugesund

Program til landsmøtet i Fredrikstad, 10.-12. mai 1993

Det ble bl.a. tatt opp spørsmål om:

  • Orientering om AMK sentraler nåtid-fremtid
  • Samarbeid/konsekvenser for Medisinsk teknisk avdeling
  • Informasjon om kvalitetskontroll om melderutiner med den nye organiseringen ved Nordan
  • Operasjonslys, hvordan måle kvalitet, lystyrke osv.

Det er vedlagt kommentarer til programmet.

Program til landsmøtet i Fredrikstad, mai 1993