Brev vedrørende utvidelse av samtykkeordningen

Fra: Arne Rettedal (Medisinsk Teknisk Forening)
Til: Erik Fønstelien («Utdanningsgruppa»)

 

Sak 24/96 – Utvidelse av samtykke-ordningen

Rapport fra arbeidsgruppen ble diskutert. Lærebøker/kompendier og konkrete pensumlister må utarbeides. Kommentarer til rapporten sendes tilbake til utdanningsgruppen for videre bearbeidelse.

Styret ønsker at det blir konkretisert pensum og lærebøker.

Utvidelse av samtykke-ordningen

 

Årsrapport 1993

Årsrapport MTF perioden Mai 1992 – Mai 1993:

Styret:

Det er avholdt fire styremøter.  Det ble utarbeidet felles uttalelser til høringsforslag:

 • Rapport om medisinsk utstyr
 • Kvalitetssikring
 • Tilsyn og Meldetjeneste juli 1992.

Sammenslåing av NFBT og MTF:

Dette ble behandlet av MTF’s generalforsamling på Gjøvik.

Kursvirksomhet:

Det ble avhold en svært lav profil med å arrangere kurs. Imidlertid har styret nedsatt et eget utvalg som skal se nærmere på tema. Det ble konkludert at skulle lages en skisse for hvordan opplæring/praksis/prøve kan organiseres.

Årsrapport MTF i perioden mai 1992-mai 1993

2 Kommentarer til Rapport om Medisinsk Utstyr

Kommentarer til Rapport om Medisinsk Utstyr, Kvalitetssikring, Tilsyn og Meldetjeneste, juli 1992.  v/ Medisinsk Teknisk Forening, MTF, og Norsk forening for bio-medisinsk, NFBT.

Både MTF og NFBT er glad for å bli bedt om å uttale seg om den foreliggende rapporten «utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe». Det vil være kjent at det mellom MTF og NFBT pågår forhandlinger om sammenslåing, og at en regner med å være en forening tidlig i 1993. MTF og NFBT har derfor valgt å gi en felles uttalelse til rapporten.

De enkelte kommentarene er satt opp punktvis.

2 Kommentarer til Rapport om Medisinsk Utstyr

Melding av skader ved bruk av Medisinsk teknisk utstyr m.v.

Det har i mange år hersket rot og uklarhet m.h.t. rutiner og opplegg for skademeldinger fra sykehus. Pasientforeningen har gang på gang påpekt hvordan denne situasjonen er en alvorlig trussel mot pasientenes sikkerhet.

Det må etableres en samordnet meldetjeneste, slik at det blir slutt på den sløsing som i mange år har pågått i form av dobbeltrapportering og stillingskrig mellom ulike offentlige organer.

Det stilles store forventninger til den pågående oppfølging av SI-rapporten i samarbeid med Kommunaldepartementet.

Les resten av innholdet i:

Melding av skader ved bruk av MTU

 

 

Innovasjonsbistand til helsetjenesten

Innovasjonsbistand til helsetjenesten

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Sosialdepartementet 7. september 1989.

Kommentarer til rapporten:

 • Kreativitet
 • Beliggenhet
 • Ideutvikling
 • Ledelse
 • Praktisk utstyrsstøtte
 • Spesialistkompetanse
 • Tilknytning
 • Prosjekter
 • Konklusjon

NFBT har lest Innovasjonsbistand til helsetjenesten, og har noen kommentarer.

Les disse kommentarene i:

Innovasjonsbistand til helsetjenesten

Innovasjonsbistand til helsetjenesten – Rapport

Sosialdepartementet oppnevnte den 24. februar 1989, i samarbeid med Næringsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere hvordan innovasjonsvirksomhet med tilknytning til helsetjenesten kunne stimuleres. Gruppen skulle spesielt vurdere behovet for å etablere et nytt organ for formidling av innovasjonsbistand og komme med forslag til hvordan innovasjonsbistand eventuelt bør organiseres.

Arbeidsgruppen avgir med dette sin rapport. Gruppen foreslår enstemmig at det etableres et nytt bistandsorgan, i første omgang for en prøve periode på 4 år, med nær tilknytning til helsetjenesten.

Gruppen er delt i et flertall og et mindretall (1) i spørsmålet om organet bør ha samlokalisering og nært samarbeid med Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet.

Innhold:

 1. Mandat og mandatforståelse
 2. Dagens innovasjon i helsevesenet
 3. Innovasjonsutvikling; tiltak og organisering
 4. Arbeidsgruppes forslag til en ny organisatorisk enhet

Les innholdet av rapporten i:

Innovasjonsbistand til Helsetjenesten, Rapport

 

 

Referat fra styremøte, nr 1-87

Sted: Oslo.

Saksliste:

1/87   Referatsaker.

2/87   Innkomne saker.

3/87   Målsetting/arbeidsmetoder.

4/87   NIS-rapport om registreringssystem, uhellrapportering.

5/87   Kontakt og samarbeid med leverandørene.

6/87   Forholdet til NEK.

7/87   Landsmøtet 1988.

8/87   Økonomisk statusrapport.

9/87   Messe -88.

10/87   Prosjekt EDB-system for registrering og vedlikehold.

11/87 Medlemslister.

Referat fra styremøte nr 1-87

 

 

Registrering av ulykker med MTU

Et godt samarbeide med de medisinsk-tekniske avdelingene på sykehusene vil være nødvendig dersom de planlagte ulykkesrapporteringer skal kunne gjennomføre etter hensikten, Norsk institutt for sykehusforskning (NIS) stiller seg derfor positive til MTF’s initiativ.

NIS skal i første omgang sørge for at det ulykkene, nesten-ulykkene og feilfunksjonene som skjer ved bruk av medisinsk-teknisk utstyr blir samlet i en nasjonal database. Disse data skal stå til rådighet for sykehusene og det er naturlig at de medisinsk-tekniske avdelingene blir brukere av basen.

Les aktivitetsplan for prosjektet som består av:

 1. Registreringsrutiner
 2. Database for ulykker osv.
 3. Kontaktmøter
 4. Database for utstyr
 5. Evaluering
 6. Brukererfaringer
 7. Rådgivningsfunksjon

i:

Registrering av ulykker med MTU