Høringsuttalelse/Lovforslag Medisinsk Utstyr

MTF har mottatt høring av Lovforslag medisinsk teknisk utstyr.

MTF har ikke fått behandlet lovforslaget etter normal prosedyre innen frist, men har følgende kommentarer:

  1. MTF er enig i at det bør være en slik lov, men dens myndighet bør ligge under et departement som er uhildet.
  2. I lovforslag og veiledning står det veldig lite om krav til brukere/eiere av utstyr. Det er heller ikke nevnt noe om kvalitetsopplegg for eier eller avhengig av utstyr. I det hele er det lagt for liten vekt på det som har med bruk å gjøre i forhold til tilvirkning og omsetning.
  3. Det vil være naturlig at det under 3 også er nevnt eksplisitt register for utstyrfabrikat og typer.
  4. Deler av virksomheten bør kunne desentraliseres til sentral/regionsykehus hvor det i dag finnes godt kvalifiserte personell.
  5. Etablering av en enhetlig meldetjeneste for MTU bør stadfestes eksplisitt i lovforslaget.

Høringsuttalelse Lovforslag Medisinsk Utstyr

Referat fra ekstraordinær generalforsamling, 2.09.1987

Sted: Park Hotell, Sandefjord.

Deltakere: 13 fremmøtte medlemmer, i tillegg var det avgitt 38 forhåndsstemmer og 3 fullmakter.

Det vises til innkalling og saksfremlegg datert 19.07.87.:

  1. Innkallingen enstemmig godkjent.
  2. Ståle Lybekk enstemmig valgt til ordstyrer.
  3. Per W. Torgersen, Thomas Lauvrud og Gunnar Bækken enstemmig valgt til henholdsvis referent og desisorer.
  4. Forhåndsstemmene fra Hans Arne Kvernberg og Jan Østerli ble enstemmig forkastet. Øvrige forhåndsstemmer og fullmakter ble enstemmig godkjent.
  5. I tråd med styrets forslag gjorde generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

«MTF’s neste landsmøte arrangeres av Medisinsk teknisk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim i tidsrommet 7.-10. juni 1988».

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 1987

Brev fra Regionsykehuset i Tromsø

Fra: Regionsykehuset i Tromsø
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Regionsykehuset i Tromsø finner MTF’s initiativ vedr. prosjektet både nyttig og nødvendig.

Med hensyn til deltakelse i prosjektets styrende og utførende organer, forutsetter Regionsykehuset i Tromsø at MTF har full oversikt over aktuelle kandidater fra RST. Det synes rimelig at Regionsykehuset i Tromsø blir representert i flere av arbeidsgruppene. Det finnes ingeniører ved Medisinsk teknisk seksjon med årelang erfaring med de vanglist forekommende utstyrstyper, og sykehusets elektro- og maskintekniske ledere er bevandret i faste installasjoner for strøm og flytende medier.

RST’s representanter i gruppene vil oppebære sin vanlige lønn under deltakelse i prosjektet.

Et brev fra Regionsykehuset i Tromsø

 

Brev fra Regionsykehuset i Trondheim

Fra: Regionsykehuset i Trondheim
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Regionsykehuset i Trondheim finner det prosjekt som foreslått i MTF’s brev av 21. november 1984 av stor interesse og av betydelig interesse for sykehuset.

Kvalitetssikring av de medisinsk tekniske tjenestene og økning av sikkerhetsnivået innen sykehusets tekniske apparatpark opptar Regionsykehuset meget.

Det opplegget som er skissert i MTF’s brev for prosjektet synes ut fra Regionsykehusets synspunkt å være et ærgjerrig og svære interessant mål. Klarer man å gjennomføre dette, og omsatt innholdet i praktisk arbeid vil norsk sykehusvesen være betydelig bedre stilt ved inngangen av 1990 årene.

Et brev fra Regionsykehuset i Trondheim

Referat fra styremøte på Regionsykehuset i Trondheim

Sted: Trondheim

Saksliste:

25/84   Ansvarsforhold til tidsskriftet.

26/84   Status for tidsskriftet.

27/84   Første nummer av Medisinsk Teknikk.

28/84   Regnskapsavslutning for Interimsstyret.

29/84   Medlemskartotek.

30/84   Økonomisk oversikt – status pr. august -84.

31/84   Brev fra Norsk Radiografforbund.

32/84   Brev fra NITO’s sykehusgruppe.

33/84   Brev fra NFBI.

34/84   Brev til offentlige myndigheter/organisasjoner/firmaer.

35/84   Skrivepapir – emblem/logo.

36/84   Budsjett for grunnkurs 2 -84.

37/84   Medlems-søknader.

38/84   Eventuelt.

Referat fra styremøte på Regionsykehuset i Trondheim