Klinikkingeniør – MTF – retningslinjer

Innholdet:

 1. Mandat og utvalg
 2. Bakgrunn
 3. Tittel
 4. Juridiske forhold

Retningslinjer for tildelingen av tittelen Klinikkingeniør – MTF.

 • Krav for tildeling
 • Administrasjon av ordningen (ansvar og oppgaver, økonomiske forhold, konfidensialitet)
 • Faglige forhold (pensa, evaluering, godskrivning av tidligere eksamener osv. og fagområder).
Klinikkingeniør MTF – retningslinjer

 

Notat – «Utdanningsgruppa» under Medisinsk Teknisk Forening

Kommentarer til styremøte i MTF (12.september 1996) og retningslinjer for ordning av praksis for «ET-godkjenning» – samtykke – til å foreta reparasjon og service på elektromedisinsk utstyr (Oslo mars 1995). Det vedlegges kommentarer om praksisplasser.

På styremøtet kommet det forslag om:

 •  spesialist på høgspenningsutstyr
 •  «Clinical engineer»
 •  medisinsk IT-spesialist
 •  teknisk biokjemi

Det vil diskuteres eventuelle krav til prøver, skriftlige rapporter, erfaring, praksis m.v. Styret i MTF vil etablere et forum for den skisserte debatten om autorisasjonsformer.

I retningslinjer beskrives ordningen av praksis som kreves for samtykke (ET-godkjenning) for å foreta selvstendig service og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr. Det ble bestemt at ordningen overvåkes av et råd med 3-5 medlemmer. Rådet består av Arne Rettedal (Høgskolen i Rogaland), Sverre Grimnes (Rikshospitalet), Jørn Norvik (Produkt- og Elektrisitetstilsynet).

For å få samtykke – formell autorisasjon fra myndighetene, skal det foreligge tre moduler:

 •  en tilfredsstillende teoretisk utdannelse
 •  minst treårs relevant praksis – fra godkjent praksisplass
 •  bestått en skriftlig prøve basert ovenstående litteratur

I vedlegget til retningslinjer gis forslag om praksisplasser.

Utdanningsgruppa under MTF

Årsberetning nov. 1986 – mai 1988, Medisinsk Teknisk Forening

I denne perioden har det vært holdt 10 styremøter, hvorav tre telefonmøter.

Styret har vært spesielt opptatt av området kvalitetssikring av MTU. Det ble satt i gang to prosjekter (Statens Rasjonaliseringsdirektorat/STEM og Sosialdepartementet/Veritas).

MTF har vært bidragsyter/høringsinstans for «Håndbok for utstyrsforvaltning» og «Mønster for Kvalitetshåndbok for MTU».

MTF er også med i en arbeidsgruppe som skal se på nødvendige tiltak for å unngå forveksling av O2 og CO2 kolber.

Styret av MTF utarbeidet en strategisk plan med følgende  prioriteringer:

 1. Prioritering av fagtidsskriftet MT.
 2. Å opprettholde landsmøtearrangementene og drive kursvirksomhet.
 3. Å arbeide for at MTF skal bli et reelt korrektiv til tiltak som myndighetene og andre setter iverk innenfor fagområdet.
 4. Å høyne fagets anseelse.

Les Forslag til retningslinjer for tidsskriftsamarbeid mellom MTF, NFBT, NFMS og FSTL i:

Årsberetning 1986-1988

Tidsskrift samarbeid

Styret i NFBT vedtok i møte 30.5.1988 å gi sin enstemmige tilslutning til det reviderte utkast til samarbeidsavtale om tidsskriftet Medisinsk Teknikk (slik det fremkommer i innkallingen til MTF’s landsmøte, vedlagte kopi).

Sak 9: Samarbeid med andre foreninger om tidsskriftet Medisinsk Teknikk.

Styrets forslag til vedtak:

Styret gir fullmakt til å inngå avtale om tidsskriftsamarbeid med NFBT, NFMS og FSTL –  og evnt. andre foreninger som har felles interesser med MTF – etter de prinsipper som er skissert i retningslinjer datert 10.05.88.

Les Forslag til retningslinjer for tidsskriftsamarbeid mellom MTF, NFBT, NFMS og FSTL i:

Tidsskrift samarbeid