Brev fra Sentralsjukehuset i Rogaland

Fra: Sentralsjukehuset i Rogaland
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Sentralsjukehuset vurderer arbeid med kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester som meget viktig og vil gjerne støtte initiativ som kan legge til rette for forbedringer på dette felt.

I den grad det anses nødvendig vil en også kunne stille til disposisjon opplysninger om de systemer som etterhvert er utviklet og tatt i bruk ved sykehuset.

En regner med at prosjektet blir mer konkretisert etterhvert og at spørsmålet om bidrag til finansiering blir tatt opp i denne sammenheng. Som det vil være kjent er sykehusenes muligheter for å dekke utforutsatte utgifter svære begrenset.

Et brev fra Sentralsjukehuset i Rogaland

Brev fra Rogaland fylkeskomune

Fra: Rogaland fylkeskommune
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Fylkeshelsesjefen er positiv til iverksettelse av prosjektet «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester». Utarbeidelse av et standardisert vedlikeholdssystem vil ventelig øke sikkerhetsnivået ved helseinstitusjonene.

En anser det naturlig at personer knyttet til teknisk sektor ved sykehus blir representert i referansegruppen.

Et brev fra Rogaland fylkeskommune