Til medlemmene i NFBT

Sammenslåing

På generalforsamlingen i Kristiansand i mai ble styret pålagt en hovedoppgave: undersøke muligheten for og arbeide for en sammenslåing med MTF. Dette året skal brukes til å samtale og forhandle med styret i MTF om betingelser og ordninger.

Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk

Rune Fensli overlatter sin jobb som fagredaktør for medisinsk teknologiske saker i Trond Fagerli i Bergen ved nyttår. Det medfører visse problemer i forbindelse med det pålegget styret har fått om å reforhandle avtalen med Selvig Publishing i desember.

Møtevirksomhet

Fremmøte ved foreningensmøtene har vært mer enn slett de siste årene, og det blir tatt til etterretning. Det vil bli arrangert flere viktige internasjonale møter det kommende året, bl.a. verdenskongressen og generalforsamlingen i Kyoto i Japan.

Æresmedlem

NFBT’s tidligere styremedlem, formann, medlem av en stiftelsesgruppe, Øyvind Lorentzen, ble valgt til æresmedlem i The International Federation on Bio-Medical Engineering.

Til medlemmene i NFBT

 

 

 

Vedrørende tidsskriftet HMT

Siden fagredaktør Rune Fensli ikke hadde anledning til å møte på MTF’s styremøte, ønsker styret å få en skriftlig informasjon om hvordan fagredaktøren føler tidsskriftsamarbeidet fungerer.

Spesielt gjelder dette i forhold til MTF’s kontrakt med Selvig Publishing.

  • Er den nåværende kontrakt ok?
  • Skal MTF bare utgi fagstoff fire ganger pr. år i stede for som i dag ti ganger?
  • Er andre samarbeidspartnere aktuelle?
  • Hvordan vurderer fagredaktøren satsingen til Selvig Publishing?

Vedrørende tidskriftet HMT

Brev til NFBT

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Norsk Forening for Biomedisinsk Teknikk

 

Det vises til tidligere henvendelser til fagredaktøren Rune Fensli angående organisering/samarbeid i tidsskriftet.

Dette er ingen enkel sak og styret har brukt en del tid for å vurdere situasjonen nærmere. MTF har utarbeidet et notat om fremtidig tidsskrift-utgivelse. Det bes derfor om at dette blir behandlet av NFBT.

Samtidig ønsker MTF å samle til et felles møte hvor det kan drøftes dette notatet nærmere.

Et brev til NFBT

 

MT – redaksjon/samarbeid – fagredaktør

Det vises til et brev fra Øystein Jensen av 16. d.s., der han redegjorte for hvorfor han ikke kan ta på seg vervet som fagredaktør for tidsskriftet Medisinsk Teknikk.

Rune Fensli mener at det er synd, spesielt fordi Øystein Jensen med sine kontakter og faglige innsikt kunne gitt tidsskriftet er verdifullt og høyst tiltrengt bidrag.

Medisinsk Teknkk – Redaksjon – Fagredaktør

Brev til Fylkeslegen i Tromsø

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Fylkeslegen i Troms

 

Rune Fensli beklager for at vedlegget om foranalyse av prosjektet «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester» ikke var vedlagt et brev til Fylkeslegen i Troms datert 17/12-84.

Vedlagt oversendes et eksemplar av MTF’s tidsskrift «Medisinsk Teknikk» nr 1. januar 1985, hvor denne foranalysen er gjengitt på side 15.

Det finnes ikke vedlagt foranalysen, derfor er det umulig å referere til dette dokumentet.

Et brev til Fylkeslegen i Troms

Referat fra styremøte, 26.11.1984.

Sted: Telox A/S.

Saksliste:

39/84   Det ble referert fra Per’s brev vedr. landsmøte -85.

40/84   Følgende representanter er oppnevnt av Landsmøte i NIFO’s Kommuneavdeling.

41/84   Ikke ferdig, frist til 20. desember. Rune Fensli tar kontakt med Egeland i «Helsetjenesten» for å viderebehandle saken

Les resten av innholdet i:

Referat fra styremøte, 26.11.1984

.

 

 

Agderposten «Sykehusene må satse på øket sikkerhet», side 2

Medisinsk Teknisk Forening, som representerer det medisinsk-tekniske personalet ved landets sykehus, har tatt initiativet til at det blir utarbeidet et system for kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester. I løpet av 1985 er det planlagt igangsatt et prosjekt under forutsetning av at det kan bli bevilget nødvendige midler til å gjennomføre det, sier Rune Fensli ved Sentralsykehuset i Arendal. Han er styremedlem av Medisinsk Teknisk Forening.

Les resten av innholdet i:

Agderposten 1984

Til pressen

Fagtidsskriftet Medisinsk Teknikk offentliggjør i sitt siste nummer en kartlegging av medisinsk tekniske miljøer ved norske sykehus.

Vedlagt følger pressemelding og et eksemplar av tidsskriftet.

Pressemelding

Norske sykehus har stor underbemanning på det medisinsk-tekniske fagområdet, og denne mangel på faglig personell har stor betydning for pasientsikkerheten. Totalt er det ansatt ca 140 medisinteknikere ved sykehusene. Men av landets ca 115 somatiske sykehus, er det bare 32 som har ansatt medisinsk teknisk personell. Det fremgår at sentralsykehusene bare har dekket 60 % av sitt stillingsbehov.

Redaktør Rune Fensli mener at sykehusene må legge visse administrative forutsetninger til grunn for å kunne opprette flere stillinger og det må etableres rutiner for vedlikehold av utstyrsparken.

Les resten av innholdet i:

MT ved norske sykehus

 

Svarslipp

Interimstyret for forening for medisinsk teknisk personell v/overingeniør Rune Fensli, Medisinsk teknisk avdeling, Aust-Agder Sentralsjukehus.

Deres redegjørelse av april 1984 vedrørende det pågående arbeid med opprettelse av en faglig forening for medisinsk teknisk personell er mottatt. Fremtidig informasjon fra interimstyret ønskes sendt til Sykehusutvalget i NITO, Kommuneavd. v/ Berit Øen, Aker sykehus, Oslo.

En ønsker et samarbeid om følgende saker: Informasjon om kurset, konferanser innen foreningen.

Svarslipp