Årsrapport 1993

Årsrapport MTF perioden Mai 1992 – Mai 1993:

Styret:

Det er avholdt fire styremøter.  Det ble utarbeidet felles uttalelser til høringsforslag:

 • Rapport om medisinsk utstyr
 • Kvalitetssikring
 • Tilsyn og Meldetjeneste juli 1992.

Sammenslåing av NFBT og MTF:

Dette ble behandlet av MTF’s generalforsamling på Gjøvik.

Kursvirksomhet:

Det ble avhold en svært lav profil med å arrangere kurs. Imidlertid har styret nedsatt et eget utvalg som skal se nærmere på tema. Det ble konkludert at skulle lages en skisse for hvordan opplæring/praksis/prøve kan organiseres.

Årsrapport MTF i perioden mai 1992-mai 1993

Referat fra møte MTF og NFBT

Formål: Sammenslåing av foreningene MTF og NFBT.

Bakgrunn:

 • Etter en hel rekke brevvekslinger mellom MTF, NFBT og NFMS ble det besluttet å avholde dette møtet i et forsøk på å skjære igjennom. Både NFBT og MTF hadde som mandat fra sine respektive generalforsamlinger 1991 å tilrettelegge en sammenslåing av disse to foreninger. Det ble enighet om at sammenslåing skulle skje på likeverdsprinsippet. NFBT hadde som forbehold at den nye foreningens vedtekter var slik utformet at de ga adgang for andre beslektede foreninger, f.eks. NFMS, på et senere tidspunkt.

Følgende punkter ble drøftet:

 1. Postadresse
 2. Internasjonale tilslutninger
 3. Navn
 4. Logo
 5. Aktiva
 6. Nye vedtekter

Referat fra møte mellom MTF og NFBT

 

Referat fra MTF’s styremøte i Oslo, 2.12.91

Sted: Vingmed A/S.

På grunn av manglende møteinnkalling og litt kommunikasjonsvikt blant styremedlemmene ble det et litt improvisert møte. Sakslisten ble satt opp før møtet startet.

Saksliste:

21/91   Referat.

22/91   Tidsskriftet.

23/91   Årsmøte -92.

24/91   Sammenslåing NFBT & MTF.

25/91   SI-rapport.

26/91   Eventuelt.

Referat fra MTF’s styremøte i Oslo, 02.12.91

 

Til medlemmene i NFBT

Sammenslåing

På generalforsamlingen i Kristiansand i mai ble styret pålagt en hovedoppgave: undersøke muligheten for og arbeide for en sammenslåing med MTF. Dette året skal brukes til å samtale og forhandle med styret i MTF om betingelser og ordninger.

Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk

Rune Fensli overlatter sin jobb som fagredaktør for medisinsk teknologiske saker i Trond Fagerli i Bergen ved nyttår. Det medfører visse problemer i forbindelse med det pålegget styret har fått om å reforhandle avtalen med Selvig Publishing i desember.

Møtevirksomhet

Fremmøte ved foreningensmøtene har vært mer enn slett de siste årene, og det blir tatt til etterretning. Det vil bli arrangert flere viktige internasjonale møter det kommende året, bl.a. verdenskongressen og generalforsamlingen i Kyoto i Japan.

Æresmedlem

NFBT’s tidligere styremedlem, formann, medlem av en stiftelsesgruppe, Øyvind Lorentzen, ble valgt til æresmedlem i The International Federation on Bio-Medical Engineering.

Til medlemmene i NFBT

 

 

 

Referat fra MTF’s styremøte i Oslo, 26.08.1991

Sted: Vingmed A/S.

Saksliste:

13/91   Referater.

14/91   Landsmøte i Kristiansand.

14/91   Kurs i syden.

15/91   Landsmøte -92 eller bare generalforsamling.

16/91 og 17/91   Sammenslåing av de ulike foreningene (MTF & NFBT, NFMS).

18/91   Hvordan fungerer HMT? Fengsli/Fagerli.

19/91   NVE godkjenningen.

20/91   Eventuelt.

Referat fra MTF’s styremøte i Oslo, 26.08.1991

Samarbeide/sammenslutning av MTF, NFBT og NFMS

NFBT foreslo at foreningene ble slått sammen for felles innsats. Senere kom NFMS med forslag om paraplyorganisasjon, da NFMS ikke syntes tiden var inne til en fullstendig sammenslåing (vedtatt på årsmøtet i november 1990).

Før sammenslåing av disse foreningene må det arbeides frem et konkret forslag, forslag til vedtekter.

 1. Navn og rettslig stilling
 2. Formål
 3. Organisasjon
 4. Medlemskap
 5. Stemmerett
 6. Styre
 7. Valgkomité
 8. Generalforsamling
 9. Landsmøte
 10. Medlemsmøter
 11. Vedtektsendringer
 12. Oppløsning

Det vedlegges Referat fra MTF’s styremøte i Oslo den 26.08.1991.

Les innholdet i:

Samarbeide, sammenslåing av MTF, NFBT og NFMS

 

Forslag om paraplyorganisasjon over MTF, NFBT og NFMS

Med henvisning til NFBT’s forslag om sammenslåing av MTF, NFBT og NFMS vil NFMS foreslå en annen organisasjonsform. Det vil være en paraplyorganisasjon tilsvarende det som finnes på det internasjonale plan (IUPESM).

Foreningsidentiteten og foreningensinteressen vil bli beholdt som idag, samtidig som medlemmene vil kunne føle at de står i en større sammenheng. På et senere tidspunkt kan det muligens være aktuelt å slå sammen til en forening.

Samarbeidsavtale om paraplyorganisasjon:

Paraplyorganisasjonen skal ivareta felles interesser innad i foreningene og overfor eksterne organ.

Les mer om paraplyorganisasjonen i:

Forslag om paraplyorganisasjon over MTF, NFBT og NFMS