Ny avtale med Selvig Publishing – underskrifter

Det vises til tidligere telefonsamtaler og diskusjoner om en fornyet avtale med Selvig Publishing.

Avtalen som den nå foreligger regulerer ikke samarbeidsforhold mellom partene i MTS. Styret i Medisinsk Teknisk Forening er villig til å gjøre en pro rata fordeling av royalty i henhold til foreningens medlemsantall, eventuelt med en ettertidig korreksjon påvirket av antall artikler de enkelte medvirker til.

Ny avtale med Selvig Publishing-underskrifter

Notat vedrørende Internett hjemmeside

Til avtalt styremøte 13.2.97 i Info-Rama i forbindelse med Hospital 97 sender Øystein Jensen følgende innspill:

Selvig Publishing tilbyr iht. vedlagte brev datert 7.1.97 oppsett av hjemmesider og drifting for en svært attraktiv pris. Øystein Jensen som redaktør for hjemmesiden har et konkret problem mht. oppdatering av siden MTF allerede har pga. Ståle Freyers permisjon fra HiS. Selvigs aktivitet blir svært omfattende og kjøres profesjonelt utenfor system i foreningen. Innsatsen bygger ikke lenger på godvilje og gratisarbeid, og kan lettere flytte hvis forhold i foreningen endrer seg.

Notat vedr. Internett hjemmeside

 

HMT – Internett tilknytning

Selvig Publishing A/S har i løpet av 1996 arbeidet aktivt med Internett, og alle forlagets publikasjoner ligger på nettet under adresse http://www.selvig.no.

Hjemmesiden for forlaget er lagt opp slik at man først kommer inn på side 1 hvor alle forlagets publikasjoner er illustrert. Ved å peke på det aktuelle tidsskrift kommer man inne på side 2 som gir generelle opplysninger om tidsskriftet samt forskjellige «trykknapper» hvor man kan gå videre til følgende sider:

 • «Mediaplan»
 • «Innholdsfortegnelse»
 • «HMT’s Innkjøpsregister»
 • «Diskusjonsside»

Det vil også være «trykknapper» for foreningene NSF, MTF, NFMF, FSTL og HLF.

HMT – Internett tilknytning

Avtale mellom Selvig Publishing A/S (SP) og MTS

Det er inngått ny avtale mellom Selvig Publishing A/S (SP) og Medisinsk Teknisk Sammenslutning (MTS) – bestående av Norsk Teknisk Forening (MTF); Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMF) og Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse (FSTL) og Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening (NSH) og Helsetjenestens Lederforbund (HLF).

Avtalen er inngått om utgivelsen av tidsskriftet «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk» (HMT), basert på tidligere avtaler med de enkelte foreninger. SP har det fulle utgiveransvar for tidsskriftet HMT.

HMT planlegges utgitt med fra 6-12 nummer pr.år, og sendes til alle medlemmer av MTS, NSH og HLF i tillegg til andre betalende og fri abonnenter.

Les resten av innholdet i:

Avtale mellom Selvig Publishing og MTS

 

Bladet «Helsetjenesten»/»Medisinsk Teknikk», 1993

Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk is published by Selvig Publishing A/S. This trade journal covers a wide range of topics related to public health, such as health carem administration, economy, management and technique.

Les om:

 • Editorial programme for 1993
 • Spesification of targeted groups
 • Rates 1993
 • Buyers Guide
 • Technical specifications
 • Utgivelsesplan ’93
 • Målgruppespesifikation
 • Priser 1993
 • Tekniske data

i:

Helsetjenesten Medisinsk teknikk 1993

Avtale mellom SP og MTS

Pr. dags dato er inngått ny avtale mellom Selvig Publishing A/S (SP) og Medisinsk Teknisk Sammenslutning (MTS) om utgivelsen av tidsskriftet «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk» (HMT), basert på avtale av 27/12-1990.

Fra 1/1-1991 har SP utgiveransvaret for tidsskriftet «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk».

Avtalen er gjensidig oppsigelig med 1 års varsel regnet fra 1. januar. Opphavsrettene blir fordelt som ovenfor angitt.

Hver av medlemsforeningene HAF, NFH og MTS, betaler en abonnementspris som fremgår av vedlegg til denne avtale.

Vedlegg

MTS består av foreningene:

 • NFBT – Norsk Forening for Biomedisinsk Teknikk
 • NFMS – Norsk Forening for Medisinsk Strålingsfysikk
 • FSTL – Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse
 • MTF – Medisinsk Teknisk Forening

Avtale mellom Selvig Publishing AS og MTS

 

Helsetjenesten/MT – regnskap 1991 og prognose 1992

Av fotostatkopien fremgår det hvordan utregning har funnet sted av «royalty». Dette er som følger: brutto annonsesalg – byråprovisjon + abonnementsinntekter.

Når det gjelder prognose for 1992, ble det satt opp et budsjett med et totalsalg av annonser på kr. 992 000, – samt abonnementsinntekter på kr. 220 000,-.

Tidsskriftet vil sannsynligvis ende på et salg rundt kr. 850 000,- og dette er absolutt ikke tilfredsstillende. Selvig Publishing håper derfor at ikke minst de medisinsk/tekniske foreninger vil støtte opp og gi flest mulig tilbakemeldinger til salgsmann.

Med et godt samarbeide mellom de foreninger som står bak tidsskriftet – salgavdeling og redaksjon, mener undertegnede som representant for forlaget at tidsskriftet skulle ha alle mulige sjanser til å klare seg i markedet, og gi et rimelig godt økonomisk resultat.

Vedr. Helsetjenesten-MT, regnskap 1991 og prognose 1992

2 Innkalling til styremøte

Det blir avholdt et styremøte den 24. august 1992.

Saker som vil diskuteres:

 1. Konstituering og bli kjent med MTF
 2. Tidsskriftet/Selvig Publishing
 3. Medlemsmøter
 4. Undervisningsopplegg og planer
 5. Ekstraordinær generalforsamling i henhold til bestemmelse på siste generalforsamling p.g.a. mangler ved regnskapet
 6. Avviklingsstrategier/årsmøte
 7. Eventuelt

2 Innkalling til styremøte