Prosedyrebanken

Fra siste halvdel av 80-årene og til begynnelsen av 1994 var Det Norske Veritas engasjert av Sosialdepartementet til arbeidet med kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr. I dette arbeidet deltok mange norske sykehus, men det ble ikke noe suksess. Dette arbeidet dannet grunnlaget for videre arbeid med kvalitetssikring og da innenfor prosedyrer og sjekklister.

I løpet av disse årene ble det produsert godt og vel 100 prosedyrer og sjekklister som i dag er overdratt Prosedyrebanken.

Les resten av innholdet i:

Prosedyrebanken

Kvalitetssikring basert på meldinger om skader , uhell og klager i helsetjenesten

Kvalitetssikring basert på meldinger om skader, uhell og klager i helsetjenesten, en utredning med forslag til oppfølging ved kvalitetsutvalg i institusjoner og kommuner-høring

Sosialdepartementet anmodet i april 1991, Helsedirektoratet om å oppnevne og lede en arbeidsgruppe som skulle utrede spørsmål knyttet til mulighetene for samordning av informasjon om pasientklager, -skader og -erfaringer innen norsk helsevesen.

Arbeidsgruppen avga sin utredning med bl.a.:

 • forslag til meldesystem og lovendringer
 • foreslag til meldeskjema
 • kommentarer knyttet til tannhelsetjenesten

Les innholdet i:

Kvalitetssikring basert på meldinger om skader

 

 

Brev til Strålefysikerne

Det er kommet til at navnet Med. Tekn. For. er ganske godt og innarbeidet, men det er foreløpig fullt mulig å gjøre som svenskene og kalle det…. for  med. teknikk og fysikk. NFBT kommer sannsynligvis til å klubbe oppløsning med tilslutning til den nye paraplyorganisasjonen på generalforsamling.

Vedlagt er kopi av svaret fra Sosialdepartementet på henvendelsen i november, samt suste versjon av forslaget til statutter for paraplyorganisasjonene som MTF og NFBT har jobbet med.

Det finnes ikke vedlagt kopi av svaret, derfor er det umulig å referere til dette.

Et brev til Strålefysikerne

 

Utkast til odelstingsproposisjon

Utkast til ot.prp. om endringer i helse- og sosiallovgivningen som følge av ratifikasjon av EØS-avtalen – kap. 6 Ny lov om medisinsk utstyr – høring

Vedlagt følger Sosialdepartementets utkast til kapittel om medisinsk utstyr i Ot.prp. om EØS-avtalen.

EØS-avtalen som bygger på EF’s regelverk vil få enkelte konsekvenser for Sosialdepartementets ansvarsområder. Årsaken til dette er at EØS-avtalen bl.a. innebærer at forholdene legges til rette for fri bevegelse av varer og personer innenfor EØS-området.

Kap. 6 Lov om medisinsk utstyr

 • Innledning
 • Gjeldende norsk rett
 • EF’s direktiver om medisinsk utstyr
 • Konsekvenser for norsk lovgivning om medisinsk utstyr
 • Økonomiske og administrative konsekvenser
 • Merknader til de enkelte bestemmelser
 • Utkast til lov om medisinsk utstyr

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt, samt se Høringsliste – Lov om medisinsk utstyr i:

Utkast til odelstingsproposisjon

 

 

 

 

Forespørsel – Sosialdepartement

Forespørsel om Sosialdepartementet kan fungere som «postkasse» for MTF, NFBT og NFMS internasjonale kontakter

Sosialdepartementet er nå i ferd med å vurdere hvordan STEM best kan sikre at helseområdet blir forsvarlig ivaretatt i standardiseringsarbeidet. I denne vurderingen må STEM ta hensyn til den planlagte omorganiseringen av det statlige helseforvaltningen.

Forespørsel – Sosialdepartement

Utkast til fellesbrev til Sosialdepartement

MTF mener både m.h.t. korrekturlesning, redigering etc. etc. vil MTF avslutter samarbeidet med Selvig Publishing.

Gruppen i Bergen er innstilt på å lage blad på egen hånd dersom avtalen med Selvig Publishing avsluttes.

Det er vedlagt utkast til brev til Sosialdepartementet.

Les innholdet av utkast i:

Utkast til fellesbrev til Sosialdept.

Spørreskjema til alle norske sykehus

Senter for Industriforskning utfører for Sosialdepartementet og Kommunaldepartementet et prosjekt: «Evaluering av tilsynsordninger, melderutiner og kvalitetssikringssystemer for medisinsk teknisk utstyr». Siktemålet for prosjektet er å evaluere de gjeldende ordninger og å fremme forslag til forbedringer og fremtidig organisering.

En viktig del av denne evalueringen vil være å innhente erfaringer fra sykehusene.

Spørreskjema til alle norske sykehus

 

 

Innovasjonsbistand til helsetjenesten

Innovasjonsbistand til helsetjenesten

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Sosialdepartementet 7. september 1989.

Kommentarer til rapporten:

 • Kreativitet
 • Beliggenhet
 • Ideutvikling
 • Ledelse
 • Praktisk utstyrsstøtte
 • Spesialistkompetanse
 • Tilknytning
 • Prosjekter
 • Konklusjon

NFBT har lest Innovasjonsbistand til helsetjenesten, og har noen kommentarer.

Les disse kommentarene i:

Innovasjonsbistand til helsetjenesten

Innovasjonsbistand til helsetjenesten – Rapport

Sosialdepartementet oppnevnte den 24. februar 1989, i samarbeid med Næringsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere hvordan innovasjonsvirksomhet med tilknytning til helsetjenesten kunne stimuleres. Gruppen skulle spesielt vurdere behovet for å etablere et nytt organ for formidling av innovasjonsbistand og komme med forslag til hvordan innovasjonsbistand eventuelt bør organiseres.

Arbeidsgruppen avgir med dette sin rapport. Gruppen foreslår enstemmig at det etableres et nytt bistandsorgan, i første omgang for en prøve periode på 4 år, med nær tilknytning til helsetjenesten.

Gruppen er delt i et flertall og et mindretall (1) i spørsmålet om organet bør ha samlokalisering og nært samarbeid med Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet.

Innhold:

 1. Mandat og mandatforståelse
 2. Dagens innovasjon i helsevesenet
 3. Innovasjonsutvikling; tiltak og organisering
 4. Arbeidsgruppes forslag til en ny organisatorisk enhet

Les innholdet av rapporten i:

Innovasjonsbistand til Helsetjenesten, Rapport

 

 

Årsberetning nov. 1986 – mai 1988, Medisinsk Teknisk Forening

I denne perioden har det vært holdt 10 styremøter, hvorav tre telefonmøter.

Styret har vært spesielt opptatt av området kvalitetssikring av MTU. Det ble satt i gang to prosjekter (Statens Rasjonaliseringsdirektorat/STEM og Sosialdepartementet/Veritas).

MTF har vært bidragsyter/høringsinstans for «Håndbok for utstyrsforvaltning» og «Mønster for Kvalitetshåndbok for MTU».

MTF er også med i en arbeidsgruppe som skal se på nødvendige tiltak for å unngå forveksling av O2 og CO2 kolber.

Styret av MTF utarbeidet en strategisk plan med følgende  prioriteringer:

 1. Prioritering av fagtidsskriftet MT.
 2. Å opprettholde landsmøtearrangementene og drive kursvirksomhet.
 3. Å arbeide for at MTF skal bli et reelt korrektiv til tiltak som myndighetene og andre setter iverk innenfor fagområdet.
 4. Å høyne fagets anseelse.

Les Forslag til retningslinjer for tidsskriftsamarbeid mellom MTF, NFBT, NFMS og FSTL i:

Årsberetning 1986-1988