Landsmøte 1993 – forslag til sak

Fra: Bjørnar Pettersen, Nordland Sentralsykehus, Medisinsk teknisk avdeling
Til: Ståle Lybekk, Medisinsk Teknisk Forening

 

Bjørnar Pettersen ber om at følgende tema/sak blir vurdert av styret i MTF med tanken på å få den talt opp på årets landsmøte.

Innenfor flere områder av MTU blir det aktuelt å behandle data/signalene fra utstyret videre i EDB-utstyr. Et av områdene der er kommet: lengst er innenfor laboratorievirksomhet, først og fremst klinisk kjemisk laboratorium. Det er en sterk utvikling innenfor mikrobiologi, patologi og immunologi.

Et annet og stort aktuelt område er innen bildediagnostikk.

Innen radiologi står vi foran en stor utvikling, og denne vil spesielt komme innen lagring av bildedata og viderebehandling av disse.

Landsmøte 1993 – forslag til sak

Vedrørende ET-autorisasjon

Fra: Ståle Lybekk (MTF)
Til: Elektrisitetstilsynet

 

MTF takker for brevet vedrørende ET-autorisasjon. MTF er interessert i å delta i dette arbeidet. MTF/NFBT har foreslått en egen utdanningskomiteé for å ivareta foreningens interesse. Det er ikke helt avklart hvem som skal være med. Dette vil bli tatt opp på foreningens styremøte den 9. februar.

Vedrørende ET-autorisasjon

Utkast til vedtekter, 1991

Medisinsk Teknisk Forening og Norsk forening for Medisinsk Strålingsfysikk

Det vises til det utkast Ståle Lybekk har laget og samtaler om en paraplyorganisasjon for medisinsk teknikk i Norge.  Hva den enkelte opprinnelig forening velger å legge i uttrykket paraply- vil være motivert av det behov gruppen har for markering, særlig ovenfor internasjonale kontakter. Det oppstår et spørsmål om det bør tas sikte på å være «en forening». Det er intensjonene til NFBT. Hvor rask dannelsen skal være, er et spørsmål som må tas opp etter hvert. Alle aspektene må også diskuteres på de respektive foreningenes generalforsamlinger.

Les innholdet av vedtekter i:

Vedtekter 1991

Brev vedrørende planlegging av årsmøte, 1991

Fra: Ståle Lybekk
Til: Øystein Jensen

 

Det må settes i gang planlegging av årsmøte/landsmøte våren 91. En del praktiske spørsmål rundt dette arrangement som må avklares. Tidspunkt foreslås til 22-24 april (ikke helt avklart med Kristiansand).

Kristiansand kunne tenke seg å ha en dag med presentasjon av det nye sykehuset.

Et brev ang. møteinnkalling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling, 2.09.1987

Sted: Park Hotell, Sandefjord.

Deltakere: 13 fremmøtte medlemmer, i tillegg var det avgitt 38 forhåndsstemmer og 3 fullmakter.

Det vises til innkalling og saksfremlegg datert 19.07.87.:

  1. Innkallingen enstemmig godkjent.
  2. Ståle Lybekk enstemmig valgt til ordstyrer.
  3. Per W. Torgersen, Thomas Lauvrud og Gunnar Bækken enstemmig valgt til henholdsvis referent og desisorer.
  4. Forhåndsstemmene fra Hans Arne Kvernberg og Jan Østerli ble enstemmig forkastet. Øvrige forhåndsstemmer og fullmakter ble enstemmig godkjent.
  5. I tråd med styrets forslag gjorde generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

«MTF’s neste landsmøte arrangeres av Medisinsk teknisk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim i tidsrommet 7.-10. juni 1988».

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 1987