Vedrørende ordninger for kvalitetssikring

Ordninger for kvalitetssikring, melderutiner og tilsyn med bruk av medisinsk teknisk utstyr – forespørsel om vurdering av dagens system og ønsker om fremtidig organisering.

Det manglende samarbeid i de nedefornevnte organer medfører at sykehusenes melderutiner ved uhell og nestenuhell blir meget uryddige. Avhengig av type hendelse medfører dette at sykehusene skal melde til:

 • STEM
 • Interne organ i sykehusene
 • NPE (Norsk pasientskadeerstatning)
 • Politi
 • Arbeidstilsyn
 • SIFF
 • SIS
 • NIS

Etter MTF’s syn må følgende forandringer skje:

 1. Opprette EN meldeinstans for uhell/nestenuhell med medisinsk teknisk utstyr.
 2. Meldeinstansen må inneha nødvendig fagkunnskap til å vurdere og videreformidle meldingen til brukerne ved sykehusene.
 3. Innsatsen innen kvalitetssikring/internkontroll ved norske sykehus må samordnes.
 4. Betaling til tilsynsmyndighetene/kontrollorgan må skje direkte fra statsbudsjettet og ikke fra lokale sykehusbudsjett.

Vedr. ordninger for kvalitetssikring

 

 

 

2 Forslag til Statsbudsjett for 1986 – endringsforslag

Forslag ble sendt til Sosialdepartementet. Olje- og energidepartementet.

Forslag til Statsbudsjett for 1986, St. prp. nr 1 (1985-86) kapittel 719 post 11 – Kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr – endringsforslag.

MTF har i brev av 11. november 1985 til Stortingets helse- og sosialkomité foreslått et endringsforslag i ovennevnte kapittel i Statsbudsjett for 1986.

MTF vil anmode Sosialdepartementet om nærmere å vurdere følgende forslag til merknad til Statsbudsjettet for 1986 under kap. 719 post 11:

Utarbeidelse av kvalitetssikringsmanualer m.v. organiseres i form av et prosjektarbeid som skissert i forprosjekt, om kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester, utarbeidet av MTF 30. oktober 1985.

2 Forslag til Statsbudjsett 1986 – endringsforslag

1 Forslag til Statsbudsjett for 1986 – endringsforslag

Forslag ble sendt til Stortingets Helse- og Sosialkomité.
Forslag til Statsbudsjett for 1986, St. prp. nr 1 (1985-86) kapittel 719 post 11 – Kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr – endringsforslag.

I forslag til Statsbudsjett for 1986, St. prp. nr 1 (1985-86), er det under kapittel 719 post 11 foreslått avsatt 6 mill. kr til kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr.

I et arbeidsnotat av 13. februar 1985 om medisinsk teknologi (Nordan-utvalget), ble det bl.a. foreslått at utarbeidelsen av kvalitetssikringsmanualer ble organisert som et prosjektarbeid.

Prosjektarbeidet vil omfatte de foreslåtte deler:

«Utarbeidelse av kvalitetssikringsmanualer m.v. for sykehusene, veiledning, opplæring og samordning av kvalitetssikringssystemene, herunder sykehusenes egenkontroll».

Les resten av innholdet i:

1 Forslag til Statsbudsjett for 1986 – endringsforslag

 

 

Nei til nye kontrollordninger for MTU

Vedlagt følger et avisinnlegg som stiller seg kritisk til de foreslåtte nye kontrollordninger for medisinsk teknisk utstyr.

Istedet foreslås at statlige midler brukes til å sette igang regionalisert medisinsk teknisk virksomhet.

Nei til nye kontrollordninger for medisinsk utstyr

Medisinsk-teknisk utstyr er idag en uunnværlig del av sykehusdriften, hva er en røntgenavdeling uten røntgenutstyr? Det er alminnelig akseptert ar standarden på det medisinsk-tekniske utstyret ved våre sykehus er for dårlig. Det er derfor prisverdig at det ser ut til at det blir bevilget midler over Statsbudsjettet til bedring av forholdene.

Les resten av innholdet i:

Nei til nye kontrollordningen for MTU