Innkalling til styremøte, 25.01.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

1/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

2/96   Øvrige referatsaker.

4/95   Budsjett oppfølging.

19/95   Internett. Høgskolen i Stavanger lager hjemmeside for MTF.

20/95   Klinikkingeniør.

5/96   Praksisordning.

23/95   Dataassistert opplæring av pleierpersonell i gass- og elektrisk sikkerhet.

6/96   Årsmøtet på Rørøs. Status arrangement. Årsberetning. Valgkomité.

7/96   MTF’s internasjonale profil. Danske medisin teknikere ønsker et samarbeid med MTF.

8/96   Lederseminar.

9/96   Neste møte.

39/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 25.01.1996

Sirkulasjonssak for styret i MTF

Fra: Arne Rettedal

Sak 11/95: BBS-arbeidet

Forslag til vedtak:

  1. Styret er av den oppfatning at den mest hensiktsmessige plattform for elektronisk post og informasjonsutveksling mellom medlemmene i MTF er Internett. På grunn av de store kostnadene forbundet med å ha en ekstern systemansvarlig til et slikt system, avsluttes denne saken med Kjetil Palmquist.
  2. Styret ber i første omgang Høgskolen i Stavanger å opprette en enkel hjemmeside på WWW for MTF, slik at alle som etterhvert skaffer seg tilgang til Internett, kan finne basale opplysninger og e-post adresser for de øvrige medlemmer som er tilknyttet.
  3. MTF tar kontakt med NKKN og LFH for å gjøre dette kjent og med en anmodning om gjøre de aktuelle databasene tilgjengelig over Internett.

Sirkulasjonssak for styret i MTF

Evaluering av NKKN’s virksomhet, Stavanger/Fredrikstad

Styret i Medisinsk Teknisk Forening bedømmer NKKN’s virksomhet som følger:

  •  Virksomheten generelt
  •  Kvaliteten på arbeidet (nomenklatur og typeregister)
  •  Nytteverdi (for sykehusansatte, leverandører, offentlige organer m.m)
  •  Hvilken rolle NKKN bør ha i fremtiden
  •  Andre/utvidede satsingsområder

En uttalelse sendes til Stavanger og Fredrikstad.

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt i:

Evaluering av NKKN’s virksomhet, Stavanger