2 Brev fra Norske Kommuners Sentralforbund

Fra: Norske Kommuners Sentralforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Sentralforbundet har ved flere anledninger diskutert kvalitetssikring/kvalitetskontroll i sykehuskollegiet.

Fylkeskommunene har bedt Sentralforbundet følge saken m.h.t. å få en omlegging av gjeldende praksis med TELOX til en mer desentralisert kontrollordning.

Sentralforbundet vil, i samarbeid med NIS, følge opp fylkeskommunenes anmodning om nye og endrede tiltak av kvalitetskontroll/kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester.

2 Et brev fra Norske Kommuners Sentralforbund

 

 

 

Innhenting av data vedrørende jording av transportabelt elektromedisinsk utstyr

TELOX, Det særlige tilsyn, har bedt MTF om bistand til innhenting av data vedr. kvalitet av jordforbindelse i nettledninger på transportabelt elektromedisinsk utstyr.

Derfor distribueres et spørreskjema om dette emne til 20 av landets sykehus. Spørsmålene er av en slik art at trolig er svært få sykehus som har mulighet for å gi nøyaktige svar.

IEC-dokumenter til uttalelse

Fra Telox har MTF fått følgende dokumenter til uttalelse innen 31.3.85.:

 1. Guidelines for administrative, medical and nursing staff concerned with the safe use of medical equipment.
 2. General guidelines for the safe application of medical elektrical equipment.
 3. IEC 601-2 Part 2: Particular requirements for safety of transport incubators.

Innhenting av data vedr.jording

Brev fra Telox

Fra: Telox
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til rundskriv av 21. november 1984 hvor MTF ønsker synspunkter og forslag i forbindelse med det aktuelle prosjekt.

Telox vil med dette underrette MTF om at svar vil bli gitt gjennom Olje- og energidepartementet, i samråd med Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen og Telox A/S. Det særlige tilsyn med elektromedisinsk utstyr.

Et brev fra Telox

Referat fra styremøte, 26.11.1984.

Sted: Telox A/S.

Saksliste:

39/84   Det ble referert fra Per’s brev vedr. landsmøte -85.

40/84   Følgende representanter er oppnevnt av Landsmøte i NIFO’s Kommuneavdeling.

41/84   Ikke ferdig, frist til 20. desember. Rune Fensli tar kontakt med Egeland i «Helsetjenesten» for å viderebehandle saken

Les resten av innholdet i:

Referat fra styremøte, 26.11.1984

.

 

 

Idemøte – MTF

Sted: Haugesund

Møtet kom istand etter initiativ fra Tekn. sjef Færevåg, Haugesund sykehus. Det ble lagt frem følgende punkter for bedre organisering av samarbeidet mellom medisinsk tekniske funksjoner rundt om på landets helseinstitusjoner:

Medisinsk Teknisk Forening

Behov:

 • intern informasjon
 • faglig inspirasjon
 • utveksling argumenter faglig
 • kontakt med fagforening for lønnsarbeid
 • nærkontakt med Telox om faglige spørsmål
 • motvekt mot leverandørene, felles krav til godkjenning/underlag etc.
 • reparasjons/økonomi opplegg
 • standardisering av nummersystem
 • krav til seriøsitet

Idemøte – MTF