Adresseforandring og register for «Clinical Engineers»

Trond Fagerli skriver at han reiser til Botswana på to-års engasjement for NORAD ultimo oktober d.å., men ønsker fortsatt å stå som medlem av MTF.

Han vil gjerne motta tidsskriftet på den nye utenlandsadresse.

Trond Fagerli har ansvaret for å føre det norske registeret over «clinical engineers», og han synes det er naturlig at en person som er sentral i foreningen overtar dette arbeidet.

Adresseforandring og register for Clinical Engineers

Til medlemmene i NFBT

Sammenslåing

På generalforsamlingen i Kristiansand i mai ble styret pålagt en hovedoppgave: undersøke muligheten for og arbeide for en sammenslåing med MTF. Dette året skal brukes til å samtale og forhandle med styret i MTF om betingelser og ordninger.

Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk

Rune Fensli overlatter sin jobb som fagredaktør for medisinsk teknologiske saker i Trond Fagerli i Bergen ved nyttår. Det medfører visse problemer i forbindelse med det pålegget styret har fått om å reforhandle avtalen med Selvig Publishing i desember.

Møtevirksomhet

Fremmøte ved foreningensmøtene har vært mer enn slett de siste årene, og det blir tatt til etterretning. Det vil bli arrangert flere viktige internasjonale møter det kommende året, bl.a. verdenskongressen og generalforsamlingen i Kyoto i Japan.

Æresmedlem

NFBT’s tidligere styremedlem, formann, medlem av en stiftelsesgruppe, Øyvind Lorentzen, ble valgt til æresmedlem i The International Federation on Bio-Medical Engineering.

Til medlemmene i NFBT

 

 

 

Referat fra styremøte 2-86, telefonkonferanse

Sak 9/86   Landsmøte i Bergen -86

Trond Fagerlis foreslag til landsmøteprogram og budsjett oversendt styrets medlemmer i ekspedisjon av 15.04.1986 ble behandlet.

Foreslaget til program ble vedtatt med få endringer. Det endelige programforslag oversendes styrets medlemmer så snart det foreligger.

Forslaget til budsjett ble vedtatt. Det ble presisert at nøkternhet er nødvendig og at det må satses på sponsorinntekter. Revidert budsjettforslag oversendes styrets medlemmer sammen med det endelige programmet.

Referat fra styremøte 2-86, telefonkonferanse