Innkalling til styremøte i MTF, 1996

Styremedlemmer, varamedlemmer og fagredaktør innkalles som avtalt til styremøte den 24. oktober 1996 på Rica Hell, Trondheim.

Det blir tatt opp følgende saksliste:

40/96   Godkjenning av referat fra forrige møte

41/96   Innkommet post og referatsaker (Meeting og IFMBE National Secretaries Committee 1.nov.96; IFMBE Initial Cimmittee on Membership)

22/96   Landsmøtet i Tromsø. Status.

23/96   Dataassistert opplæring.

24/96   Utvidelse av samtykkeordningen.

25/96   Kurs for ansvarshavende. Status og kommentarer.

28/96   Strategisk tenkning. Oppfølging. Internasjonalt samarbeid.

42/96   Samarbeid ,ed LFN. Kontaktgruppe. Standardisering av vedlikeholdskontrakter.

43/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte i MTF, 1996

 

Referat fra styremøte, nr 2-87

Telefonkonferanse 15.07.87.

Sak 87.12 Landsmøtet 1988 – Med Tech ’88.

Vedtak:

  1. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Sandefjord 2. september 1987. Det behandles kun en sak: styrets forslag om å flytte landsmøtet 1988 fra Lillehammer til Trondheim i forbindelse med Med Tech ’88.
  2. Formannen underretter Helkonsult A/S om at MTF, under forutsetning av generalforsamlingens senere godkjenning, vil legge sitt landsmøte 1988 til Trondheim. MTF vil arrangere generalforsamling og et faglig seminar samt samarbeide med Helkonsult om det øvrige arrangement.

Referat fra styremøte nr 2-87

Ang. MTF’s landsmøte 1988

Styret ved  MTF har diskutert om man burde flytte landsmøtet fra Lillehammer til Trondheim pga. den store messen «Med Tech 88» som planlegges i Trondheim 7.-10. juni 1988.

I henhold til foreningens vedtekter, skal tid og sted for landsmøtene, bestemmes av generalforsamlingen. Det er foreslått at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i Sandefjord i tidsrommet 10.08.-02.09.87. Kun en sak tas opp: styrets forslag om å flytte landsmøtet.

Ang. MTF’s landsmøte 1988

Ang. styremøte, 4.01.1987

Sted: Royal Garden Hotel.

Saksliste:

  1. Forhold STEM/Veritas/MTF. KS-systemer.
  2. Messe Trondheim -88. Er det ønskelig å være med på et slikt opplegg.
  3. Egen kurskomité for landsmøte -88 bør opprettes.
  4. Hva skal gjøres med forslagsutkast til organisering av medisinsk tekniske tjenester? Bør foreningen ga ut til de forskjellige organisasjoner. I så fall bør rapporten bearbeides.

Ang. styremøte, 4.01.1987

 

Referat fra styremøte i Trondheim, 1986

Sted: Trondheim

Saksliste:

1/86   Kommentar sak 27/85.

2/86   Ingen innkomne saker.

3/86   Landsmøte i Bergen -86.

4/86   Kursvirksomhet.

5/86   Samarbeid med NIF/NFBT.

6/86   Behandles på neste styremøte.

7/86   Kasserer anmodes om å lage en oversikt over den totale økonomiske situasjon etter landsmøte -85.

Referat fra styremøte i Trondheim, 1986

Brev fra Regionsykehuset i Trondheim

Fra: Regionsykehuset i Trondheim
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Regionsykehuset i Trondheim finner det prosjekt som foreslått i MTF’s brev av 21. november 1984 av stor interesse og av betydelig interesse for sykehuset.

Kvalitetssikring av de medisinsk tekniske tjenestene og økning av sikkerhetsnivået innen sykehusets tekniske apparatpark opptar Regionsykehuset meget.

Det opplegget som er skissert i MTF’s brev for prosjektet synes ut fra Regionsykehusets synspunkt å være et ærgjerrig og svære interessant mål. Klarer man å gjennomføre dette, og omsatt innholdet i praktisk arbeid vil norsk sykehusvesen være betydelig bedre stilt ved inngangen av 1990 årene.

Et brev fra Regionsykehuset i Trondheim