Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester – forsprosjekt

MTF har i brev av 21. november 1984 presentert en FORANALYSE av et prosjekt:

KVALITETSSIKRING AV MEDISINSK TEKNISKE TJENESTER

Prosjektformål:

Utarbeide et standardisert vedlikeholdssystem for utstyr og installasjoner ved sykehus, sykehjem, helsesentra og primærhelsetjenesten. Systemet må omfatte både generelle retningslinjer samt spesifikke rutiner for de ulike typer utstyr og installasjoner.

Styret for MTF besluttet i møte den 2. oktober 1985 å utarbeide et FORPROSJEKT.

Dette forprosjekt er bl.a. utarbeidet på grunnlag av gruppearbeid under MTF’s landsmøte i Tromsø, 30. september – 2. oktober 1985.

Med dette fremlegger MTF forprosjektet.

Forprosjekt – Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester

 

Brev fra Norsk teknisk audiologisk forening

Fra: Norsk teknisk audiologisk forening
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

De fleste av landets 25 hørselsentraler har egen audioingeniør. Fagpersonell i Norsk teknisk audiologisk forening har det daglige driftsansvar for audiologisk utrustning som omfatter diagnostisk apparatur for øre-lidelser, utstyr for rehabilitering med tekn. hj. midler og akustisk måleutstyr bl.a. for kalibrering og vedlikehold.

Kvalitetssikring av utstyr vil ha direkte betydning for personsikkerheten, og de samme krav som gjøres gjeldende for tilsvarende utstyr ved nevrologiske avdelinger må også innføres for utstyr her.

Norsk teknisk audiologisk forening vil være med til å forbedre den generelle driftssikkerhet for elektromedisinsk utstyr.

Et brev fra Norsk teknisk audiologisk forening

Brev fra Hedmark Sentralsjukehus

Fra: Hedmark Sentralsjukehus
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til henvendelse av 21/11-84 vedr. iverksettelse av et prosjekt for kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester

De forhold som nevnes i overstående skriv, bl.a. nettopp dette forhold at sykehusene benytter utstyrstyper som ikke omfattes av dagens kontrollordninger, synes høyst aktuelle som tema i nevnte prosjektarbeid. Fra Hedmark Sentralsjukehus vil en gi sin prinsipielle tilslutning til et prosjekt som forhåpentligvis kan resultere i et standardisert vedlikeholdssystem for alle aktuelle utstyrskategorier, og vil derfor anbefale at nevnte forprosjekt igangsettes.

Et brev fra Hedmark Sentralsjukehus