Prosedyrebanken

Fra siste halvdel av 80-årene og til begynnelsen av 1994 var Det Norske Veritas engasjert av Sosialdepartementet til arbeidet med kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr. I dette arbeidet deltok mange norske sykehus, men det ble ikke noe suksess. Dette arbeidet dannet grunnlaget for videre arbeid med kvalitetssikring og da innenfor prosedyrer og sjekklister.

I løpet av disse årene ble det produsert godt og vel 100 prosedyrer og sjekklister som i dag er overdratt Prosedyrebanken.

Les resten av innholdet i:

Prosedyrebanken

Kommentarer til samlingsbestrebelsene

Medisinsk teknisk avdeling har noen kommentarer vedrørende samlingen som vil skje på årsmøte:

 • NFMS ønsker en organisasjon som bare vil være mer tungrodd og kreve mer arbeidsinnsats/dobbeltarbeid av personer som allerede er hardt belastet arbeidsmessig.
 • Noen MTF-styremedlemmer er redd for at sammenslåing vil gå ut over vanlige ingeniører på mindre sykehus – at en sammenslåing vil føre til en mer Oslo/forsker-dominert forening.

Både MTF og NFBT har valgt en riktig linje i STEM/Veritas/NIS-feiden.

Noen kommentarer til samlingsbestrebelsene

 

Årsberetning nov. 1986 – mai 1988, Medisinsk Teknisk Forening

I denne perioden har det vært holdt 10 styremøter, hvorav tre telefonmøter.

Styret har vært spesielt opptatt av området kvalitetssikring av MTU. Det ble satt i gang to prosjekter (Statens Rasjonaliseringsdirektorat/STEM og Sosialdepartementet/Veritas).

MTF har vært bidragsyter/høringsinstans for «Håndbok for utstyrsforvaltning» og «Mønster for Kvalitetshåndbok for MTU».

MTF er også med i en arbeidsgruppe som skal se på nødvendige tiltak for å unngå forveksling av O2 og CO2 kolber.

Styret av MTF utarbeidet en strategisk plan med følgende  prioriteringer:

 1. Prioritering av fagtidsskriftet MT.
 2. Å opprettholde landsmøtearrangementene og drive kursvirksomhet.
 3. Å arbeide for at MTF skal bli et reelt korrektiv til tiltak som myndighetene og andre setter iverk innenfor fagområdet.
 4. Å høyne fagets anseelse.

Les Forslag til retningslinjer for tidsskriftsamarbeid mellom MTF, NFBT, NFMS og FSTL i:

Årsberetning 1986-1988

Innkalling til styremøte, 27.04.1987

Sted: Agfa-Gevaert A/S, Oslo.

Saksliste:

 • Økonomisk oversikt, alternative inntektskilder.
 • Formannens brev av 27.1.87. Forholdet til STEM/NIS Veritas.
 • Orientering om tidsskriftet.
 • Landsmøtet 88 / Stor-messe i Trondheim.
 • Forholdet til firmaene, brev fra Sandbæk, Philips.
 • Prosjektet EDB-system for registrering/vedlikehold.
 • Søknader om medlemskap.

Innkalling til styremøte, 27.04.1987

 

MTF’s forhold til Veritas og STEM

Styrets, og derved MTF’s forhold til Veritas og STEM har gjennom lengre tid vært preget av usikkerhet.

Styret har delvis ikke visst hva det har ment,

 • styremedlemmene har i visse sammenhenger vært uenige,
 • styret har ikke klart å fatte entydige vedtak om hvilken holdning man skal innta overfor Veritas og STEM,
 • styret har ikke gjort hva det har sagt det skal gjøre.

I forholdet til Veritas og STEM tror MTF at det er 6 alternative  måter å forholde seg.

Les om disse alternativene i:

MTF’ forhold til Veritas og STEM

 

Referat fra styremøte, nr 8-86

Telefonmøte 29 oktober 1986.

30/86   Konstituering av det nye styret.

31/86   Referatsaker.

32/86   Innkomne saker.

33-36/86   Utsatt til styremøte i Oslo 7.11.86.

37/86   EDB-system for registrering/vedlikehold av MTU.

38/86   Prosjekt: Kvalitetssikring av anestesiutstyr.

39/86   Brev til Veritas, STEM m.fl. angående konkrete samarbeidsprosjekter.

Referat fra styremøte nr 8-86

Telefonkonferanse, 29.10.1986

Saksliste:

Sak 30/86   Konstituering.

31/86   Referatsaker.

32/86   Innkomne saker.

33/86   Kontakt med medlemmer.

34/86   Samarbeid med leverandørforeningen.

35/86   Samarbeid med NFBT og andre.

36/86   Medlemsverving.

37/86   EDB-system for registrering og vedlikehold.

38/86   Anestesi.

39/86   Brev til Veritas/STEM.

40/86   Eventuelt.

Utkast til spørreskjema

Ang. telefonkonferanse 1986

 

Innkalling til styremøte, nr. 8-86

Telefonkonferanse 19.10.1986.

Saksliste:

30/86   Konstituering av det nye styret.

31/86   Referatsaker.

32/86   Innkomne saker.

33/86   Kontakt med medlemmene, arbeidsmetoder.

34/86   Samarbeid med leverandørforeningen.

36/86   Samarbeid med NFBT og andre foreninger.

36/86   Medlemsverving etter vedtektsendringen.

37/86   EDB-system for registrering/vedlikehold av MTU.

38/86   Prosjekt: Kvalitetssikring av anestesiutstyr. Referat fra arbeidsgruppens møte ved Veritas.

39/86   Brev til Veritas. STEM m.fl. angående konkrete samarbeidsprosjekter.

Innkalling til styremøte, nr. 8-86