Header image  
WWW.MEDISINSKTEKNISKFORENING.NO  
  
'  
 
 
 

 
 
Styremøter

Referat fra styremøte  09.09.2004

Var med: Jan Gunnar Skogås, Jon Nybakk, Janike Sander Hellebust, Leiv Hellefossmo, Kai Enger, Per Arnesen og Hilde-Gunn Antonsen.
Fravær: Øystein Jensen

Sak Referat
21/04 Referat fra siste styremøte
Det ble gått gjennom og godtatt slik det var.
22/04 Referat fra Generalforsamlinga
Gjennomgang av referatet fra Generalforsamlingen og tatt til etterretning.
23/04 Økonomisk status v/Leiv
Gjennomgang av økonomien pr. dags dato. Den er grei.
Landsmøtet er ikke helt ferdig med sitt regnskap, men det er ikke dårligere enn budsjettert.
24/04 Felix-konferansen 2004, Program og gjøremål for MTF?
Det har vært programmøte og styret var deltakende med Jan Gunnar og Per. Programmet er laget og invitasjonen er sendt ut.
25/04 MTF symposium 2005, Tema og sted?
Vi må starte planleggingen nå! Arbeidsgruppe?
Det var ett fint tiltak i år og vi satser på å få til ett på ettervinteren. Da med emnene Bahandligshjelpemiddel, hygiene (generelt), etikk og smittefare.
26/04 AKS 2003, ref fra møte med LFH 17/8
Historikk, HINAS rolle, avtale ProKom. Det videre arbeide med vedtekter, styringsgruppe og forholdet til innkjøperne.
AKS ble startet av KS/MTF/LFH som en mal for innkjøp av utstyr til sykehus. Dette for å lette arbeidet for både selger og kjøper. Nå er det snakk om å gjøre forandringer og da må historikk og diverse roller kartlegges først. Det er satt opp en styringsgruppe som skal se på saken og styret stiller med 1person.
27/04 MTF’s hjemmesider
Status på dagens avtale, ny avtale. Foredragene fra landsmøte i Harstad.
28/04 Landsmøte 2005
Programkomite: Ingvar Sørlien, Christoffer Ellingsen, Geir Sørgjerd, Asle Kolstad. Evnt føringer fra styret?
Styret gir programkomiteen frie tøyler med beskjed om hva neste års symposium skal inneholde.
29/04 MTF’s arbeidsgruppe på temaet MTA’s rolle i sykehusene, status?
Den ble oppsatt etter landsmøte i Harstad, men har vært stille til nå. De skal bli mer aktive og ta tak i saken. Styret etterlyser status.
30/04 Utdanningsrådet
Valg av medlemmer. Styret foreslår gjenvalg av Roald Olsen, Erik Fønstelien og Jon Sigmund Olsen rykker opp fra vara til fast styremedlem. Disse vil da bli sittende fra 2005 til 2007…
31/04 Neste styremøte, Lillehammer
Uke50?
   
   

 


 

 

 
 
 
 
Sist oppdatert:
  05.06.2008 21:30